Odluka o dopuni pravila studiranja na osnovnim studijama za studente koji imaju neprijavljen i nepolozen jedan ispit u septembarskom ispitnom roku - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Odluka o dopuni pravila studiranja na osnovnim studijama za studente koji imaju neprijavljen i nepolozen jedan ispit u septembarskom ispitnom roku

19.07.2019   PFK Admin  8384 pregleda

Student završne godine osnovnih studija studijske 2018/19. godine koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list CG, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17 i 71/17, 55/18 i 3/39 i 17/19) i člana 32 stav 1 tačka 18 statuta Univerzita Crne Gore, a u vezi sa čl. 117 i 131 Statuta Univerziteta Crne Gore Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 17.07.2019. godine donio je

O D L U K U    O    D O P U N I

P R A V I L A    S T U D I R A Nj A    N A    O S N O V N I M    S T U D I J A M A

- Član 1 -

U pravilima studiranja na osnovnim studijama (Bilten UCG br. 454/19), poslije člana 50 dodaje se novi član koji glasi:

X PRELAZNE ODREDBE

Član 50a

Student završne godine osnovnih studija studijske 2018/19. godine koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Za realizaciju ispita iz stava 1 ovog člana organizaciona jedinica organizuje dopunsku-dodatnu nastavu, u periodu od početka studijske 2019/20. godine.

Predmet iz kojeg student može polagati ispit u simslu stava 1 ovog člana, kao i termin polaganja tog ispita, određuje Vijeće organizacione jedinice.

Visina naknade za organizaciju ispita u smislu stava 2 ovog člana utvđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

- Član 2 -

Dosadašnje Poglavlje X postaje Poglavlje XI

- Član 3 -

Ova odluka na snagu danom donošenja.

- Član 4 -

Odluka o dopuni Pravila studiranja na osnovnim studijama objaviće se u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Broj: 03-2262

Podgorica, 17.07.2019. godine

Dokumenta

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima