Odluka o dopuni pravila studiranja na osnovnim studijama za studente koji imaju neprijavljen i nepolozen jedan ispit u septembarskom ispitnom roku - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Odluka o dopuni pravila studiranja na osnovnim studijama za studente koji imaju neprijavljen i nepolozen jedan ispit u septembarskom ispitnom roku

19.07.2019   PFK Admin   1567 pregleda

  Student završne godine osnovnih studija studijske 2018/19. godine koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list CG, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17 i 71/17, 55/18 i 3/39 i 17/19) i člana 32 stav 1 tačka 18 statuta Univerzita Crne Gore, a u vezi sa čl. 117 i 131 Statuta Univerziteta Crne Gore Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 17.07.2019. godine donio je

O D L U K U  O  D O P U N I

P R A V I L A  S T U D I R A Nj A  N A  O S N O V N I M  S T U D I J A M A

- Član 1 -

U pravilima studiranja na osnovnim studijama (Bilten UCG br. 454/19), poslije člana 50 dodaje se novi član koji glasi:

X PRELAZNE ODREDBE

Član 50a

Student završne godine osnovnih studija studijske 2018/19. godine koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Za realizaciju ispita iz stava 1 ovog člana organizaciona jedinica organizuje dopunsku-dodatnu nastavu, u periodu od početka studijske 2019/20. godine.

Predmet iz kojeg student može polagati ispit u simslu stava 1 ovog člana, kao i termin polaganja tog ispita, određuje Vijeće organizacione jedinice.

Visina naknade za organizaciju ispita u smislu stava 2 ovog člana utvđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

- Član 2 -

Dosadašnje Poglavlje X postaje Poglavlje XI

- Član 3 -

Ova odluka na snagu danom donošenja.

- Član 4 -Odluka o dopuni Pravila studiranja na osnovnim studijama objaviće se u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Broj: 03-2262

Podgorica, 17.07.2019. godine

Dokumenta

Poslednji članci

10.07.2019  2327

Disciplinski postupak, student Nemanja Komatina


14.05.2019  3205

Formular za izradu prijava teme magistarskog rada


05.04.2019  11087

Pravila studiranja na osnovnim studijama, bilten 5. april 2019.


09.07.2018  4011

Odluka o naknadi za studiranja na UCG, i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troskovima


07.06.2018  4999

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima