Odluka Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor, 10. novembra 2017. godine - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Odluka Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor, 10. novembra 2017. godine

14.11.2017   PFK Admin   4018 pregleda

 Vijeće Pomorskog fakulteta Kotor je na sjednici održanoj dana 10. novembra 2017. godine, na osnovu čl. 64. Statuta Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Pravilima studiranja na osnovnim studijama i Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, donosi

ODLUKU

- I -

Studenti postdiplomskih specijalističkih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu, u obavezi su na ime izrade i odbrane specijalističkog rada realizovati 15 ECTS kredita, a na studijskom programu Pomorske nauke 10 ECTS kredita i to u ljetnjem, to je VIII semestru.

- II -

Obaveza predmetnih nastavnika je da studentima učine dostupnim, to jest dostave spisak tematskih oblasti specijalističkih radova, na početku studijske godine. Svi nastavnici su obavezni dostaviti tri do pet tematskih oblasti za specijalističke, to jest završne radove.

- III -

Obaveze iz tačke I, studenti su dužni realizovati do kraja tekuće studijske godine, i to podrazumijeva sledeće:

# predaju prijave za izradu specijalističkog rada,

# dobijanje odobrenja teme specijalističkog rada od strane mentora, i uzimanje uputstva za izradu specijalističkog rada iz studentske službe,

# predaju radne verzije rada mentoru na pregled,

# obavezu mentora da pregleda predati rad i da svoje sugestije ili primjedbe,

# obavezu komisije da pregleda predati rad,

# nakon usmenog odobrenja mentora, ako nema primjedbi, ili ako su iste popravljene, pristupa se  koričenju i štampanju rada i predaji rada najmanje tri dana prije datuma odbrane rada.

- IV -

Sva ptianja u vezi izrade i odbrane specijalističkih radova podrazumijevaju obaveznu primjenu i poštovanje procedure PF P09 (Nastavni proces) u okviru postojećeg Sistema kvaliteta na Pomorskom fakultet kotor.

- V-

Sve odredbe definisane ovom odlukom odnose se i na završne radove na studijskim programima osnovnih studija na kojima su isti predviđeni.

- VI -

Studeti koji na propisani način do kraja studijske godine ne završe svoje obaveze, broj nerealizovanih ECTS kredita na ime specijalističkog ili završnog rada prenose, to jest prijavljuju u narednu studijsku godinu, uz plaćanje adekvatnog iznosa naknade za studiranje (školarine).

- VII -

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kotor, 10. novembra 2017. godine

Broj 01-4554

Predsjedavajući Vijeća

DEKAN

Doc. dr Špiro Ivošević

Dokumenta

Poslednji članci

19.07.2019  1279

Odluka o dopuni pravila studiranja na osnovnim studijama za studente koji imaju neprijavljen i nepolozen jedan ispit u septembarskom ispitnom roku


10.07.2019  1926

Disciplinski postupak, student Nemanja Komatina


14.05.2019  2884

Formular za izradu prijava teme magistarskog rada


05.04.2019  10756

Pravila studiranja na osnovnim studijama, bilten 5. april 2019.


09.07.2018  3659

Odluka o naknadi za studiranja na UCG, i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troskovima


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima