Pitanja u vezi upisa 2017/18 - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Pitanja u vezi upisa 2017/18

01.01.2017   PFK Admin   10597 pregleda

PITANJE 1 - Koliko ima upisnih rokova?

Upisnih rokova ima tri.

PITANJE 2 - Kada će biti upisni rokovi?

Upisni rok počinje objavljivanjem konkursa za upis od strane Univerziteta Crne Gore. Konkursi za upis na prvu godinu studija 2017/18 još nijesu objavljeni. Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama, na sajtu Univerziteta Crne Gore i sajtu Pomorskog fakulteta. Očekujemo da će konkursi za upis biti objavljeni: 

I rok - druga polovina juna 2017. godine (ukoliko se na studijskom programu ispune sva mjesta, onda se upis na tom studijskom programu isključuje u narednom upisnom roku!)

II rok - prva polovina jula 2017. godine
III rok - druga polovina jula ili prva polovina septembra mjeseca 2017. godine

Broj mjesta u svakom upisnom roku zavisi od popunjenosti tih mjesta u prethodnim upisnim rokovima.

PITANJE 3 - Koji studijski programi postoje na Pomorski fakultet Kotor?

Od studijske 2017/18. godine na Pomorskom fakultetu Kotor će početi sa radom novi akademski studijski programi: 

1.  Nautika i pomorski saobraćaj (180 ECTS kredita, 6 semestara, 3 godine),

2.  Brodomašinstvo (180 ECTS kredita, 6 semestara, 3 godine),

3.  Pomorska elektrotehnika (180 ECTS kredita, 6 semestara, 3 godine) i

4.  Menadžment i pomorska logistika (180 ECTS kredita, 6 semestara, 3 godine).

PITANJE 4 - Ko plaća studije na Pomorskom fakultetu Kotor?

Postoje dva tipa studentskog statusa vezana za plaćanje troškova studija: 
1. Studenti na budžetu - troškove studija plaća Vlada Crne Gore i 
2. Samofinansirajući studenti - trošak studija plaća student iz svojih sredstava.

PITANJE 5 - Gdje Pomorski fakultet Kotor organizuje nastavu?

Od studijske 2017/18. godine nastava se izvodi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Ranijih godina organizovana je nastava, za pojedine studijske programe u Cetinju i Baru, međutim ove godine nastava za prvu godinu studija biće organizovana samo u Kotoru.

PITANJE 6 - Ko može da upiše Pomorski fakultet Kotor?

Pomorski fakultet Kotor mogu da upišu kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, bilo u Crnoj Gori ili inostranstvu. Pri tome, potrebno je da za upis u navedene akademske studijske programe kandidati imaju završenu jednu od odgovarajućih srednjih škola, i to za:

1.  NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ

Odgovarajuća srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (Gimnazija, Pomorska (brodomašinski i nautički smjer), Poljoprivredna (brodomašinski i nautički smjer), Mašinska, Saobraćajna.

2.  MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA

Odgovarajuća srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (Gimnazija, Ekonomska, Turistička, Trgovinska, Ugostiteljska, Pravna, Pomorska, Brodarska, Elektrotehnička, Mašinska, Saobraćajna, Građevinska, Geodetska.

3.  BRODOMAŠINSTVO

Odgovarajuća srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (Gimnazija, Pomorska (brodomašinski i nautički smjer), Poljoprivredna (brodomašinski i nautički smjer), Elektrotehnička, Mašinska, Saobraćajna, Građevinska, Geodetska.

4.  POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Odgovarajuća srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (Gimnazija, Pomorska (brodomašinski i nautički smjer), Poljoprivredna - brodomašinski i nautički smjer, Elektrotehnička, Mašinska, Saobraćajna, Građevinska, Geodetska.

Ukoliko imate završenu trogodišnju srednju školu ili neodgovorajuću srednju školu za neki od navedenih studijskih programa, ne možete se upisati na Pomorski fakultet Kotor!

PITANJE 7 - Da li stranci mogu da upišu Pomorski fakultet Kotor?

Strani državljani mogu i imaju pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima, kao i crnogorski državljani.

PITANJE 8 - Koliko iznosi godišnja školarina Pomorski fakultet Kotor?

Godišnja školarina studija, za studijsku 2016/17 godinu, na Pomorsko fakultetu Kotor iznosila je 500 EUR. Plaćala se u dvije rate od po 250 EUR. Studenti prve godine uplaćuju prvu ratu prilikom upisa na prvu godinu, a drugu ratu kada budu upisivali drugi (ljetnji) semestar. Za studijsku 2017/18. godinu će visina školarine biti blagovremeno saopštena.

PITANJE 9 - Što se podnosi u prijavi za konkurs? Kandidat za upis podnosi sljedeće dokumente: 

Kandidat za upis podnosi sljedeće dokumente: 

1. Prijavu - dobija se na Fakultetu. 

2. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju.

3. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja. Strani državljani, kao i državljani Crne Gore, koji su srednju školu završili u inostranstvu dužni su pokrenuti postupak o nostrifikaciji diploma (pogledajte link).

4. Fotokopiju lične karte ako je izdata poslije 5. maja 2008. godine ili izvod iz matične knjige rođenih zajedno sa uvjerenjem o državljanstvu.

5. Ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca. 
6. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik).

PITANJE 10 - Kako nostrifikovati diplome?

Prije odlaska u Ministarstvo prosvjete u Podgorici (ul. Vaka Đurovića bb), fotokopirajte: diplome o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, kao i diplomu o položenom maturskom ispitu. U Ministarstvu prosvjete predajete kopije (i originale na uvid) navedenih diploma i dobijate potvrdu da ste pokrenuli postupak o nostrifikaciji. Zatim na Fakultetu predajete tu potvrdu, zajedno sa originalima svjedočanstava i diploma. Napominjemo, još jednom, da bez originala diploma i potvrde o pokretanju procesa nostrifikacije ne možemo primiti vaša dokumenta na konkurs! Dakle, prvo u Podgorici pokrenite postupak o nostrifikaciji, a onda tek dođite kod nas da predate dokumente na konkurs. Predaja dokumenta traje bar dva radna dana, tako da ćete imati vremena da pokrenete postupak o nostrifikaciji i nakon toga predate dokumenta na konkurs.

PITANJE 11 - Kako se vrši bodovanje za rang listu?

Nakon prijema dokumenata objavljuju se liste kandidata koji mogu da polažu dopunski test. Dopunski test imaju pravo da polažu kandidati koji nijesu imali eksternu maturu. Zatim se formiraju rang liste. Kandidati koji se nalaze na početku rang liste, u broju koji odgovara broju studenata na budžetu iz konkursa, upisuju studije na budžetu, a ostali kao samofinansirajući do ukupnog broja raspisanih mjesta na konkursu. Oni koji se nalaze ispod ukupnog broja raspisanih mjesta, ne mogu upisati studije.

PITANJE 12 - Što je eksterna matura i ko može da polaže dopunske testove?

Maturski ispit koji se polaže eksterno u Crnoj Gori obuhvata polaganje ispita iz četiri predmeta, dva obavezna i dva izborna i to tako što se dva predmeta ocjenjuju u gimnaziji, a dva u Ispitnom centru. Takva matura omogućava direktan upis na Fakultet uz odgovarajuću srednju školu. Za kandidate koji nemaju eksternu maturu omogućeno je polaganje testova iz dva predmeta, iz Matematike i Engleskog jezika nakon podnošenja dokumentacije za upis (na Pomorskom fakultetu) za kandidate koji žele da osvoje više bodova i izjednače se sa onima koji imaju eksternu maturu.

PITANJE 13 - Što se dešava nakon objavljivanja rang listi?

Nakon objavljivanja rang listi, objavljuju se termini za upis i što je sve potrebno priložiti za upis! Za upis su potrebni: indeks, dvije fotografije, ŠV 20 obrazac ispunjen u dva primjerka i uplatnice za studentski samodoprinos i školarinu (za samominansirajuće studente). Takođe, studenti koji upisuju studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika, prilažu i ljekarsko uvjerenje za pomorce, koje mogu izvaditi u domovima zdravlja: Kotor, Bar, Podgorica ili Herceg Novi. Sve navedeno predaje se za upis, a ne za predaju dokumenata na konkurs! Kao što je već rečeno, nakon objavljivanja rang listi biće objavljeno tačno što sve treba predati za upis, studentski samodoprinos i školarinu!

Dokumenta

Poslednji članci

24.08.2019  3534

Konkurs za upis 2019/20, III rok


17.07.2019  664

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.


09.07.2019  3448

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  4225

Konkurs za upis 2019/20, II rok


28.06.2019  5152

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima